Projekti

Little footprints leave low carbon footprint behind. 2019-1-SI01-KA229-060557_2Projektā tiek veidota sadarbība starp Latvijas, Slovēnijas, Bulgārijas, Spānijas un Zviedrijas pirmsskolas izglītības iestādēm, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību tematos, kas saistīti ar vidi, rotaļlietām, ēdienu, atkritumiem, ārpustelpu izglītību. Labas prakses piemēru iepazīšana un integrēšana katrā no pirmsskolas izglītības iestādēm. Projekta ietvaros katrā no projekta valstīm notiks tikšanās par ingtspējības tematiem.

Erasmusplus logo

 

 

Children in the forest – prevention of nature deficit disorder. Nr. 2019-1-PL01-KA229-064973_2. Preiļu Brīvās skolas sadarbība ar Non-public Primary School of the Foundation of the Queen Saint Jadwiga in Przyłęków, lai veidotu sadarbību Montessori izglītības un ārpustelpu izglītības jomā. Projekta ietvaros notiks 2 tikšanās Polijā un 2 Latvijā, lai veidotu kopīgu metožu pieeju pirmsskolas un skolas izglītībā.

Erasmusplus logo

 

 

“Preili Free school – place for personality growth”, 2019-2-LV02-ESC13-002658Eiropas Solidaritātes korpusa projekts, kurā Preiļu Brīvajā skolā 2019./2020. mācību gadā darbosies 3 brīvprātīgie jaunieši no Eiropas.

lv_european_solidarity_corps_logo_cmyk

 

 

“Caring Well Together”: Parents and Teachers, a successful Alliance of supportive Educators. KA229 stratēģiskās partnerības projekts starp Itāliju, Horvātiju, Rumāniju un Latviju. Projekta ietvaros notiks prakses un zināšanu apmaiņas mobilitātes katrā no partnervalstīm. Projekts finansēts no Erasmus+ KA2 programmas. Projekta termiņš 2018.gada 01.oktobris līdz 2020.gada 30.septembrim. Papildus informācija atrodama: https://www.facebook.com/caringwelltogether/ 

Erasmusplus logo

 

 

Living and learning in Preiļi Free school. Eiropas Brīvprātīgā darba projekts. Sākot ar 04.09.2018 Preiļos biedrībā “Preiļi izglītotai Latvijai” darbojas brīvprātīgie Jakob un Clarissa no Austrijas. Brīvprātīgie darbosies Preiļu Brīvaja skolā, Vides reģionālajā resursu centrā, veido nodarbības, aktivitātes un meistarklases. Brīvprātīgie Latvijā uzturēsies līdz 2019.gada vasarai. Projekts tiek finansēts no Erasmus+ KA1 programmas.

Erasmusplus logo

 

 

KID EVS – Keen in diversity. Eiropas Brīvprātīgā darba projekts. Sākot ar 30.08.2017 Preiļos biedrībā “Preiļi izglītotai Latvijai” darbojas brīvprātīgie Eva no Austrijas un Joaquin no Spānijas. Brīvprātīgie darbojas Preiļu Brīvaja skolā, Vides reģionālajā resursu centrā, veido nodarbības, aktivitātes un meistarklases. Brīvprātīgie Latvijā uzturēsies līdz 2018.gada vasarai. Projekts tiek finansēts no Erasmus+ KA1 programmas.

Erasmusplus logo

 

 

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” atbastu projekta “Daba. Sarunas. Izglītība” projekts nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/038/15. Projekta ietvaros tika organizētas apmācības biedrības “Preiļi izglītotai Latvijai” biedriem un sadarbības partneriem, izveidots uzdevumu un materiāla kopums latviešu valodā ar TRIZ pedagoģijas atvērtajiem uzdevumiem no 1. līdz 6. klasei. Projekta ietvaros biedrības kapacitātes stiprināšanai tika apgūtas prasmes TRIZ pedagoģijas pielietošanai ikdienā un uzdevumu veidošanas prasmes.

Jauniešu apmaiņa “DigiMedia responisbilty to BE!” Caur apmaiņas aktivitātēm sniegt jauniešiem instrumentus, lai attīstītu izpratni par drošību internetā, par mobingu un aizskaršanas novēršanu. Katra indivīda atbildību. Caur pieredzi un darbošanos veicināt jauniešu līdzdalību digitālās drošības procesos. Tika izveidoti plakāti un materiāli. Katras valsts jaunieši pēc projekta veica aktivitātes (pasākumi, semināri, tikšanās, darbnīcas u.c.), lai stāstītu par interneta drošību un riskiem. Jauniešu apmaiņa notika 30.09. – 09.10.2017 Preiļos, kurā piedalījās jaunieši no Latvijas, Polijas, Spānijas, Rumānijas un Bulgārijas. Projekts tiek finansēts no Erasmus+ KA1 programmas.

Nordplus Junior projekts “Apvienojot Somijas, Latvijas un Lietuvas inovatīvās brīvdabas mācīšanās metodes” Projekta ietvaros līdz 2017.gada decembrim 3 moduļu ietvaros tiks izstrādātas metodes apmācībām brīvā dabā, jēgpilna zināšanu apguve, metožu un pieeju izstrāde kopīgi ar Somijas un Lietuvas kolēģiem. Projektā tiks apskatīts Mežs, Ūdens un Vecāku līdzdalība, kā 3 moduļu temati. Projekta rezultātā taps rokasgrāmata, kura būs pieejama ikvienam interesentam tiešsaistē, lai izmantotu radītās metodes ikdienā. Projekts tiek finansēts no Nordplus Junior programmas. 

N0 15.-19.novembrim Latvijā viesojās 2 skolotāji no Lietuvas un Somijas. Tika apskatītas, analizētas un papildinātas izstrādātās metodes, tika svinēta Latvijas dzimšanas diena un gūts dziļāks ieskats Somijas izglītības sistēmā. Ieskats video:

KID EVS – Keen in development. Eiropas Brīvprātīgā darba projekts. Sākot ar 30.08.2016 Preiļos biedrībā “Preiļi izglītotai Latvijai” darbojas brīvprātīgās Else no Nīderlandes un Lene no Vācijas. Brīvprātīgās meitenes darbojas Preiļu Brīvaja skolā, Vides reģionālajā resursu centrā, veido nodarbības, aktivitātes un meistarklases. Brīvprātīgās Latvijā uzturēsies līdz 2017.gada vasarai. Projekts tiek finansēts no Erasmus+ KA1 programmas.

Jauniešu apmaiņa “Where your values are standing? What is your education?” Caur apmaiņas aktivitātēm sniegt jauniešiem instrumentus, lai attīstītu individualās kompetences, izprastu izglītības ērtības caur mācīšanās stiliem un dažādiem veidiem (gan tradicionālā, gan neformālā izglītība). Caur pieredzi sniegt jauniešiem iespēju izmēģināt dažādus mācīšanās veidus, iekļaujot neformālās izglītības metodes, vides un āra izglītību un veicināt jauniešu individuālo nākotnes izglītošanos.  Jauniešu apmaiņa notika 16.08. – 23.08.2016 Preiļos, kurā piedalījās jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Itālijas un Spānijas. Projekts tiek finansēts no Erasmus+ KA1 programmas.

„Meža skola – paņēmieni un metodes brīvdabas pedagoģijā” Saudzējošas attieksmes pret mežu ieviešana ilgtermiņā plašākā sabiedrībā caur brīvdabas pedagoģijas veicināšanu Latvijas, īpaši Latgales skolās. Brīvdabas apmācību metožu apguve  20 h apmācību programma skolotājiem, kurā apkopotas brīvdabas pedagoģijas pieredze Zviedrijas “Mežamulles skolā”, alternatīvo  pedagoģijas metožu piedāvātā pieeja izziņas procesam, kā arī tradicionālāku – vides skolu, orientēšanās sporta – metožu paņēmieni grupas organizēšanai mācību darbam. Latvijas Meža fonda finansējums.

Projekts “Ejam mežā!” Iešanai mežā piemērota funkcionāla apģērba, apavu un palīgmateriālu iegāde. Jēgpilnu un saturīgu brīvā laika pavadīšanas mežā pasākuma organizēšana, vecāku un ģimeņu izglītošana par darbošanos vidē Krāslavas un Preiļu novados 2016.gada jūnijā. Fonda Ziedot.lv finansējums.

Vairāk par projektiem un sadarbības iespējām 0037126385873 Aija vai aija.vanaga@gmail.com